Integritetspolicy

Integritetspolicy för Vevisto.com
Denna webbplats samlar in vissa personuppgifter från sina användare.

Användare kan omfattas av olika skyddsstandarder och bredare standarder kan därför gälla för vissa. För att lära sig mer om skyddskriterierna kan användare hänvisa till avsnittet tillämplighet.
Det här dokumentet kan skrivas ut som referens med kommandot skriv ut i inställningarna för alla webbläsare.

Ägare och personuppgiftsansvarig
Utvecklingskontor: Triq ix-Xatt, 263 Gzira, GZR 1020 Malta
Försäljningskontor: Box 1977 116 74 Stockholm Sverige
E-postadress för ägarkontakt: sales@vevisto.com

Typer av data som samlas in
Bland de typer av personuppgifter som denna webbplats samlar in, av sig själv eller via tredje part, finns: Cookies; Användningsdata; Unika enhetsidentifierare för annonsering (till exempel Google Advertiser ID eller IDFA). E-postadress; Förnamn. efternamn.

Fullständig information om varje typ av personuppgifter som samlas in finns i de dedikerade avsnitten i denna sekretesspolicy eller genom specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen.
Personuppgifter kan tillhandahållas fritt av användaren, eller, i händelse av användningsdata, samlas in automatiskt när du använder denna webbplats.

Om inget annat anges är alla data som begärs av denna webbplats obligatoriska och underlåtenhet att tillhandahålla dessa data kan göra det omöjligt för denna webbplats att tillhandahålla sina tjänster. I de fall där denna webbplats specifikt anger att vissa data inte är obligatoriska, är användarna fria att inte kommunicera dessa data utan konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion.

Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta Ägaren.
All användning av cookies – eller andra spårningsverktyg – av denna webbplats eller av ägarna till tredjepartstjänster som används av denna webbplats tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som användaren kräver, utöver alla andra ändamål som beskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om tillgängligt.

Användare är ansvariga för alla personuppgifter från tredje part som erhållits, publicerats eller delats via denna webbplats och bekräftar att de har tredje parts samtycke till att tillhandahålla uppgifterna till ägaren.

Läge och plats för behandling av data

Metoder för bearbetning
Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller obehörig förstöring av uppgifterna.

Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska procedurer och lägen som är strikt relaterade till de angivna syftena. Utöver ägaren kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna webbplats (administration, försäljning, marknadsföring, juridisk, systemadministration) eller externa parter (t.ex. tredjepartsleverantörer av tekniska tjänster, postbärare, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) utsedda, om nödvändigt, som personuppgiftsbiträden av ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan när som helst begäras från ägaren.

Rättslig grund för behandling
Ägaren kan behandla personuppgifter som rör användare om något av följande gäller:

Användare har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Obs: Enligt vissa lagar kan ägaren tillåtas att behandla personuppgifter tills Användaren motsätter sig sådan behandling ("opt-out"), utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte när behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk dataskyddslagstiftning.

Tillhandahållande av uppgifter är nödvändigt för att ett avtal med Användaren ska vara möjligt och/eller för eventuella förhandsförpliktelser i detta;

 • behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som ägaren är föremål för;
 • behandlingen är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövandet av den officiella myndighet som tills vidare är tillägnad ägaren,
 • behandling är nödvändig för de legitima intressen som ägaren eller en tredje part eftersträvar.

I vilket fall som helst hjälper ägaren gärna till att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Plats
Uppgifterna behandlas på ägarens driftskontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna.

Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära att användarens data överförs till ett annat land än det egna. För att ta reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda data kan användare kontrollera avsnittet som innehåller information om behandling av personuppgifter.
Om bredare skyddsstandarder är tillämpliga har användarna också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför EU eller till någon internationell organisation som lyder under internationell offentlig rätt eller inrättats av två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som ägaren vidtagit för att skydda sina uppgifter.

Om en sådan överföring sker kan användare ta reda på mer genom att kontrollera relevanta avsnitt i detta dokument eller fråga ägaren med hjälp av informationen i kontaktavsnittet.

Kvarhållningstid
Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som det krävs enligt det ändamål de har samlats in för.
Därför:

 • Personuppgifter som samlas in för ändamål relaterade till utförandet av ett avtal mellan ägaren och användaren ska bevaras tills ett sådant avtal har full utförts.
 • Personuppgifter som samlas in för ägarens legitima intressen ska bevaras så länge som det behövs för att uppfylla sådana ändamål. Användare kan hitta specifik information om ägarens legitima intressen inom relevanta avsnitt i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren kan tillåtas att behålla personuppgifter under en längre tid när användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge ett sådant samtycke inte återkallas. Vidare kan ägaren vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period när det krävs för att utföra en rättslig förpliktelse eller på order av en myndighet.

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet kan därför inte verkställas efter utgången av lagringsperioden.

Syftet med behandlingen
Uppgifterna om användaren samlas in för att göra det möjligt för ägaren att tillhandahålla sin tjänst, uppfylla sina rättsliga skyldigheter, svara på verkställighetsförfrågningar, skydda sina rättigheter och intressen (eller sina användares eller tredje parts), upptäcka skadlig eller bedräglig aktivitet, samt följande: Analys, Reklam, Remarketing och beteendeinriktning, Interaktion med externa sociala nätverk och plattformar, Tagghantering, Hantera kontakter och skicka meddelanden och Kontakta användaren.
För specifik information om de personuppgifter som används för varje ändamål kan användaren hänvisa till avsnittet.

Användarnas rättigheter
Användare kan utöva vissa rättigheter avseende sina uppgifter som behandlas av ägaren.
Användare som har rätt till bredare skyddsstandarder kan utöva någon av de rättigheter som beskrivs nedan. I alla andra fall kan användare fråga ägaren för att ta reda på vilka rättigheter som gäller för dem.
I synnerhet har användare rätt att göra följande:

 • Återkalla deras samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.
 • Invända mot behandling av deras data. Användare har rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter om behandlingen utförs på annan rättslig grund än samtycke. Mer information finns i det särskilda avsnittet nedan.
 • Få tillgång till deras data. Användare har rätt att lära sig om data behandlas av ägaren, få utlämnande om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av de uppgifter som behandlas.
 • Verifiera och sök rättelse. Användare har rätt att verifiera riktigheten i sina data och begära att de uppdateras eller korrigeras.
 • Begränsa behandlingen av deras data. Användare har under vissa omständigheter rätt att begränsa behandlingen av sina uppgifter. I det här fallet kommer ägaren inte att behandla sina data för något annat syfte än att lagra dem.
 • Få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användare har under vissa omständigheter rätt att få radering av sina uppgifter från ägaren.
 • Ta emot deras data och få dem överförda till en annan registeransvarig. Användare har rätt att ta emot sina data i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få dem överförda till en annan registeransvarig utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att uppgifterna behandlas automatiserat och att behandlingen baseras på Användarens samtycke, på ett avtal som Användaren ingår i eller på föravtalsförpliktelser därav.
 • Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att väcka anspråk vid sin behöriga dataskyddsmyndighet.

Information om rätten att invända mot behandling
Om personuppgifter behandlas av allmänt intresse, i utövandet av en officiell myndighet som är intjänad i ägaren eller för ägarens legitima intressen, kan användare invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till deras specifika situation för att motivera invändningen.
Användare måste veta att om deras personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan de dock invända mot den behandlingen när som helst utan att ange någon motivering. För att lära sig, om ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan användare hänvisa till relevanta avsnitt i detta dokument.

Hur man utövar dessa rättigheter
Alla förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren via de kontaktuppgifter som anges i det här dokumentet. Dessa förfrågningar kan utövas gratis och kommer att behandlas av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Tillämplighet av bredare skyddsstandarder
Medan de flesta bestämmelser i detta dokument berör alla användare, gäller vissa bestämmelser uttryckligen endast om behandlingen av personuppgifter omfattas av bredare skyddsstandarder.
Sådana bredare skyddsstandarder gäller vid bearbetningen:

 • utförs av en ägare som är baserad inom EU,
 • gäller personuppgifter för användare som befinner sig i EU och är relaterade till erbjudandet av betalda eller obetalda varor eller tjänster, till sådana användare;
 • gäller personuppgifter för användare som befinner sig i EU och gör det möjligt för ägaren att övervaka sådana användares beteende som äger rum i EU.

Ytterligare information om datainsamling och databehandling

Rättsliga åtgärder
Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstol eller i de skeden som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår till följd av felaktig användning av denna webbplats eller relaterade tjänster.
Användaren förklarar sig vara medveten om att Ägaren kan vara skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter
Utöver informationen i denna integritetspolicy kan denna webbplats ge användaren ytterligare och kontextuell information om vissa tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter på begäran.

Systemloggar och underhåll
För drift- och underhållsändamål kan denna webbplats och alla tredjepartstjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna webbplats (systemloggar) använda andra personuppgifter (t.ex. IP-adressen) för detta ändamål.

Information som inte ingår i denna policy
Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan när som helst begäras från ägaren. Se kontaktinformationen i början av det här dokumentet.

Hur "Spåra inte"-begäranden hanteras
Denna webbplats stöder inte "Spåra inte" förfrågningar.
Läs deras sekretesspolicyer för att avgöra om någon av de tjänster från tredje part som den använder hedrar "Spåra inte"-begäranden.

Ändringar i denna integritetspolicy
Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt på denna webbplats och / eller - så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt - skicka ett meddelande till användare via all kontaktinformation som är tillgänglig för ägaren. Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar den här sidan ofta och hänvisar till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Om ändringarna påverkar behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av Användarens samtycke ska ägaren vid behov samla in nytt samtycke från Användaren.

logo_facebooklogo_instagramdribbble_logobehance
path_1372
sales@vevisto.com
©2015 all rights reserved by vevisto.com
Development office
Vevisto LTD
Triq ix-Xatt, 263
Gzira, GZR 1020
Malta
Sales office
Vevisto LTD
box 1977
116 74 Stockholm
Sweden
©2021 all rights reserved by vevisto.com